تازه ها
  • انتشار مقاله مشترک آقایان دکتر ثابت و فیلی در نشریه اخلاق در علم و فن آوری

    مقاله مشترک آقایان دکتر ثابت و فیلی، با عنوان " ارایه مدل پیش بین رعایت اخلاق پژوهش در بین دانشجویان" در آخرین شماره فصلنامه علمی - پژوهشی اخلاق در علم و فن آوری به چاپ رسیده است. این پژوهش تلاش دارد تا ارایه یک مدل علی به ارتقای رعایت اخلاق پژوهش در میان دانشجویان کمک کند.

  • قتل هوشمندانه

    همه ما از قتل بدمان می آید. ترجیح مان این است که همه را در قایق نگاه داریم، اما مساله اینجاست که گاهی اوقات (و البته نه همیشه) نگاه داشتن همه سرنشینان در قایق باعث مردن همه میشود. این جا همان جایی است که بی تصمیمی منجر به فاجعه می شود. سیستمی که نتواند دست به انتخاب های دردناک بزند و برخی را قربانی کند، همه را به کشتن می دهد.  حال که باید دست به انتخاب بزنیم یا به عبارت دیگر حالا که مجبوریم قاتل باشیم؛ باید قاتل هوشمندی باشیم.  اینکه فقط قاتل باشیم، هنری نیست، قاتل باید هوشمند باشد. اینکه من نوسازی ناوگان هواپیما را در اولویت بگذارم یا نوسازی قطارها را؟  این که وقت محدودم را صرف روزنامه خواندن کنم یا برنامه های کم عمق تلویزیونی؟1