انتشار مقاله مشترک آقایان دکتر ثابت و فیلی در نشریه اخلاق در علم و فن آوری
 • مقاله مشترک آقایان دکتر ثابت و فیلی، با عنوان " ارایه مدل پیش بین رعایت اخلاق پژوهش در بین دانشجویان" در آخرین شماره فصلنامه علمی - پژوهشی اخلاق در علم و فن آوری به چاپ رسیده است. این پژوهش تلاش دارد تا ارایه یک مدل علی به ارتقای رعایت اخلاق پژوهش در میان دانشجویان کمک کند.

  مقاله مشترک آقایان دکتر ثابت و فیلی، با عنوان " ارایه مدل پیش بین رعایت اخلاق پژوهش در بین دانشجویان" در آخرین شماره فصلنامه علمی - پژوهشی اخلاق در علم و فن آوری به چاپ رسیده است. این پژوهش تلاش دارد تا ارایه یک مدل علی به ارتقای رعایت اخلاق پژوهش در میان دانشجویان کمک کند. چکیده این مقاله به شرح زیر است.

  زمینه : در تمامی پژوهش‌های علمی، رعایت اخلاق پژوهش، تضمین کننده کیفیت، امری ضروری و غیرقابل انکار می‌باشد که بایستی توسـط همـه پژوهشـگران مورد توجه قرار گیرد. مقاله حاضر با ارائه مدل علّی متغیرهای روانشناختی و آموزشی مؤثر بر رعایت اخلاق پژوهش در بین دانشجویان تلاش می‌کند با ارائه متغیرهای مربوطه اهمیت رعایت اخلاق پژوهش را دو چندان کند.
  روش: پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی، و از منظر گردآوری اطلاعات و داده‌ها از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه آماری مطالعه، 730  نفر از دانشجویان  تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبایی بوده که با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی متناسب با حجم هر یک از طبقات و بر اساس فرمول کوکران 252 نفر از آنان به عنوان نمونه تعیین گردیدند. ابزار گردآوری اطلاعات، تلفیقی ازپنچ پرسشنامه بسته و استاندارد است. جهت ﺗﺤﻠﻴﻞ داده‌ها از آﻣﺎرﻫﺎی ﺗﻮصیفی، ماتریس همبستگی، تحلیل مسیر و شاخص‌های نکویی برازش با استفاده از نرم افزار  lisrel8.5 استفاده گردید.
  یافته‌ها: نتایج تحلیل مسیر نشان داد که از بین متغیرهای تحقیق به ترتیب متغیرهای وجدانی بودن، شدت تنبیه ادراک شده، آموزش اخلاق پژوهش و نگرش مذهبی  بیشترین اثر بر رعایت اخلاق پژوهش داشته‌اند، اما تاثیرگذاری متغیر خود تنظیمی پژوهش بر متغیر ملاک تایید نگردید.
  نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های تحقیق انجام اقداماتی جهت پررنگ‌تر کردن نظارت بر فعالیت‌های پژوهشی و ورود مفاهیم و الزامات اخلاق پژوهش و هم چنین تبعات عدم رعایت آن، در برنامه درسی دانشجویان می تواند به ارتقای رعایت اخلاق پژوهش بیانجامد.

  میتوانید متن کامل مقاله را در صفحه زیر دانلود کنید.
  1396/12/18-11:21:40