بخش علوم ورزشی
کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی (مدیریت راهبردی)