نویسنده: ایرج نودوش-ساسان مهرانی-غلامرضا کرمی

انتشارات نگاه

چاپ نهم سال1396

حسابرسی فرایندی منظم و با قاعده جهت جمع آوری و ارزیابی بی طرفانه شواهد درباره ادعا های مدیریت در ارتباط با فعالیت ها  و وقایع اقتصادی به منظور تعیین درجه انطباق این ادعاها و اظهارات با معیار های از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به افراد ذینفع است

عبارت فرایند منظم و با قاعده دلالت بر آن دارد که فعالیت حسابرسی یر اساس برنامه ریزی مناسب انجام می شود که بر مبنای آن مجموعه ای از شواهد مربوط جمع آوری و ارزیابی میگردد و از این طریق اهداف حسابرسی تحقق میابد