نویسنده:دکتر شکراله خواجوی میثم قاسمی-سید حسین حسینی

انتشارات ترمه          

چاپ چهارم سال1393

انواع شرکت های سهامی: الف)شرکت های سهامی عام  ب) شرکت سهامی خاص

مزایای شرکت های سهامی: 1)سهولت بیشتر در انباشته سرمایه 2)نقل و انتقال سهام 3)استفاده از خدمات مدیران حرفه ای

4)مسئولیت محدود سهام داران 5) موجودیت مستمر 6) معافیت مالیاتی

معایب شرکت های سهامی: احتساب مالیات مضاعف-وجود مشکلاتی در ارتباط با کنترل سهامداران بر شرکت پیچیدگی نسبی مراحل تاسیس شرکت های سهامی