نویسنده: غلامحسین دوانی

انتشارات کیومرث

چاپ هجدهم سال 1397

مالیات چیست

مالیات در واقع بخشی از در آمدهایجامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت های اقتصادی است که نصیب دولت می گردد زیرا ایزار و امکانات دست یابی به این در آمد ها و سودها را دولت فراهم ساخت  در واقع با اجرای عادلانه قانون مالیات ها دولت آحاد مردم را به یک نوع پس انداز اجباری سوق می دهد . مالیات یک نوع هزینه اجتماعی به شمار می رود که افراد اجتماع به تناسب استفاده از این هزینه اجتماعی باید تقبل پرداخت آن را نمایند

اقتصاد شناسان بر این عقیده اند که معقول ترین و مناسب ترین نوع در آمد مالیات است  و  افزون بر این مهمترن ابزار برای اعمال سیاست های مالی به شمار می آید