نویسندگان:چارلز تی هورن-هاریسون والتر-مایکل رابینسون  _ مترجمین:دکتر ایرج نورورش-دکتر غلامرضا کرمی –نوبت چاپ:سی و دوم _بهار 1395-انتشار:انتشارات صفار

خلاصه:حسابداری و تجارت از هم قابل تفکیکنیستند و همواره تصمیمات صحیح تجاری با اطلاعات مربوط و قابل اتکا حسابداری پیوند نا گسستنی دارند. در سراسر فصول حاضر باذکر مثال بر تصیمات تجاری دنیای واقعی همواره تاید گردیده است.هم چنین تلفیق صورتهای مالی یک شرکت واقعی در ضمیمه این کتاب و تکالیف مبتنی بر آن در فصول مختلف ،نقش مهمی در ارتقا علاقه و انگیزش دانشجویان برای فراگیری اطلاعات دنیای واقعی و پیگیری مباحث درسی به دنبال خواهد داشت .هم چنین امیدواریمبهره گیری از منبع اصلی این کتاب که از معتبر ترین و پر فروش ترین کتابهای حسابداری در سطح جهان میباشد موجباتی برای تحول آموزش مبانی حسابداری فراهم آورد