نویسنده علی اصغر فرج زاده  -انتشار:انتشارات ترمه - چاپ پنجم 1395

خلاصه:این کتاب اصولا جهت استفاده برای درس حسابداری صنعتی (3)در رشته حسابداری ،مدیریت،و کلیه رشته های مرتبط تهیه شده است.در این کتاب تلاش بر آن بوده است که با توجه به آخرین انتشارات تئوریک ،مطالب مطرح شده وبه طور کامل مورد بحث قرار گیرند تا بتوانند یک منبع غنی علمی را در این زمینه فراهم سازند.ساختار هر فصل بدین گونه است که پس از ارائه مباحث تئوری و نظری ،در پایان هر فصل یک مثال جامع نیز به همراه پاسخ تشریحی ارائه شده است که میتواند  در تفهیم مسائل به دانشجویان کمک کند