نویسنده:مالکوم اسمیت  -مترجم:دکتر علی پارساییان-انتشار:انتشارات ترمه - سال 1394

خلاصه:هدف کلی کتاب این است که اجرای تحقیق کاربردی حسابداری را تسهیل نماید.در این راستا باید به این واقعیت توجه کرد که ناگزیریم در کار خود به سایر رشته های علمی تکیه کنیم

چرا این کتاب جذاب و با اهمیت است؟ مقاله باید در رابطه با ارائه دانش یا آگاهی جدید نگرشی جدید ارائه نماید.این نگرش ها نباید بی اهمیت یا جزئی باشند به گونه ای که منشا ارائه تئوری های بیشتر و توصیه هایی برای اصلاح تئوری های پیشین گردند