نویسنده: والتر بی.میگز- ا وری. ویتینگتون –کرت پینی –رابرت اف.میگز- جلد دوم چاپ بیست و دوم  ترجمه: عباس ارباب سلیمانی-  انتشار:مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری  و حسابرسی سازمان حسابرسی - چاپ:21 سال 1393

خلاصه:در قانون و اساسنامه قانونی مزبور وظایف بازرس قانونی و اور حسابرسی کلیه دستگاه هایی که مالکیت عمومی بر آنها مرتبط است منحصرا به سازمان حسابرسی محول گردید و علاوه برآن سازمان  حسابرسی به عنوان مرجع تخصصی و رسمی ترین اصول ضوابط حسابداری و حسابرسی تعیین گردید